Algemene voorwaarden bedrijven

Bekijk hier de Algemene voorwaarden voor consumenten

Artikel 1. BEGRIPPEN

Indeze voorwaarden gelden de volgende definities:

 • EKKSOL: EKKSOL v.o.f. , gevestigd te Hardenberg, of door haar aangewezen derden.
  Gramsbergerweg 64, 7772 PB Hardenberg
  Telefoonnummer: +31 (0)523 250 580
  E-mailadres: info@ekksol.nl
  KvK-nummer: 05071617
  Btw-identificatienummer: NL818270342B01

 • Koper: de wederpartij van EKKSOL, zijnde een natuurlijk persoon, niethandelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf en/of haarrechtsopvolgers;
 • Partijen: EKKSOL en Koper samen;
 • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
 • Aanbod: ieder(e) schriftelijk aanbod of offerte door EKKSOL tot hetleveren van goederen, diensten of het tot stand brengen vanWerkzaamheden, waarvan de Voorwaarden in beginsel integraal deeluitmaken;
 • Overeenkomst: De tussen Partijen gesloten overeenkomst, al dan nietop afstand;
 • Product: Het krachtens de Overeenkomst door EKKSOL aan Koper televeren goed;
 • Werkzaamheden: Tussen Partijen overeengekomen, door EKKSOL te (doen)verrichten montage- of installatiewerkzaamheden.

Artikel 2. ALGEMEEN

Artikel2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op allerechtsbetrekkingen tussen Partijen, waaronder aanbiedingen langselektronische weg en overeenkomsten op afstand, waarbij EKKSOL als(potentieel) verkoper en/of leverancier van Producten en/ofWerkzaamheden optreedt en waarbij wordt verwezen naar de Voorwaarden.

Artikel2.2 Een afwijking van de Voorwaarden dient schriftelijk tussenPartijen te worden overeengekomen.

Artikel 3. TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

Artikel3.1 De omvang en inhoud van de wederzijdse verplichtingen vanPartijen blijken uit de Overeenkomst.

Artikel3.2 De Overeenkomst komt alleen tot stand als Partijen (door)personen zijn (vertegenwoordigd) die gerechtigd zijn Partijenjuridisch te binden.

Artikel3.3 Als datum van totstandkoming van de Overeenkomst geldt dedatum van de schriftelijke orderbevestiging door EKKSOL. De inhoudvan de order wordt uitsluitend bepaald door de in de orderbevestiginggegeven omschrijving van de order. De automatisch gegenereerdebevestigingsmail van de order aan EKKSOL is nog geen aanvaarding vande offerte, maar documenteert slechts dat de bestelling bij EKKSOL isaangekomen.

Artikel3.4 Nadere mondeling afspraken en bedingen binden EKKSOL eerstdan nadat deze schriftelijk door EKKSOL zijn bevestigd.

Artikel3.5 De orderbevestiging van EKKSOL wordt geacht juist te zijn,tenzij EKKSOL per omgaande na verzending - maximaal binnenvierentwintig (24) uur van de bevestiging - schriftelijke bezwarendaartegen heeft ontvangen. In dat geval is geen Overeenkomst totstand gekomen.

Artikel3.6 EKKSOL houdt zich het recht voor een order al dan niet teaanvaarden. Als EKKSOL een bestelling niet aanvaardt, deelt zij ditonverwijld aan de Koper mee. Als EKKSOL tijdens de bewerking van deorder vaststelt dat door de Koper bestelde Producten niet meerbeschikbaar zijn, informeert zij Koper daarover. Een Overeenkomst terzake niet-beschikbare Producten wordt geacht niet tot stand te zijngekomen, behoudens andersluidend schriftelijk door EKKSOL bevestigdeafspraak.

Artikel3.7 Wijzigingen in de Overeenkomst op verzoek van de Koper zijnalleen mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van EKKSOL.In dat geval worden reeds door EKKSOL gemaakte kosten altijd helemaaldoor de Koper vergoed. In dat geval worden deze werkzaamheden/ zakenals meerwerk uitgevoerd/ geleverd en doorberekend.

Artikel3.8 Voor mondelinge overeenkomsten tussen Partijen, waarvan geenschriftelijk bewijs bestaat, geldt dat deze tot stand komen wanneerdoor EKKSOL feitelijk met de uitvoering wordt begonnen. EKKSOL wordtgeacht bij mondelinge overeenkomsten melding te hebben gemaakt vanhet feit dat deze Voorwaarden van toepassing zijn en dat deze opeerste verzoek kosteloos worden toegezonden, zodat deze Voorwaardenin dat geval daarvan altijd deel uitmaken. Voor het overige wordt defactuur geacht de wederzijdse rechten en plichten van Partijen juistweer te geven.

Artikel3.9 Overeenkomsten met EKKSOL worden aangegaan onder de(opschortende) voorwaarde dat de leveranciers en overigecontractspartners van EKKSOL hun verplichtingen tijdig en op juistewijze nakomen.

Artikel3.10 EKKSOL is bevoegd om derden in te schakelen bij deuitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 4. AANBOD

Artikel4.1 Ieder door EKKSOL gedaan Aanbod is vrijblijvend. Datbetekent dat EKKSOL het Aanbod – zolang het niet is aanvaard - magintrekken indien in het Aanbod geen termijn voor aanvaarding isvermeld. Een Aanbod zonder termijn vervalt in ieder geval 1 maandnadat het is uitgebracht.

Artikel4.2 Getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechtster aanduiding.

Artikel4.3 Door of namens EKKSOL verstrekte productgegevens(prijslijsten, brochures, etc.) zijn zorgvuldig samengesteld. DeKoper kan hieraan echter geen rechten ontlenen. De in het Aanbodgenoemde prijzen zijn steeds bindend.

Artikel 5. AANVULLINGEN OVEREENKOMST

Detussen Partijen gesloten Overeenkomst zal op verzoek van Koper aandiens wensen worden aangepast, mits deze wensen redelijkerwijsuitvoerbaar zijn. Koper is gehouden de redelijke meerprijs daarvooraan EKKSOL te voldoen.

Artikel 6. PRIJZEN

Artikel6.1 De in de Overeenkomst genoemde prijs is de volledige prijs,inclusief leveringskosten en eventuele plaatsingskosten, die Koperverschuldigd is aan EKKSOL voor de genoemde Producten en/ofWerkzaamheden. Wijzigingen in arbeidslonen, kostprijzen vangrondstoffen of materialen en/of valutakoerswijzigingen, diebetrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven EKKSOL hetrecht deze door te berekenen.

Artikel6.2 EKKSOL kan verlangen van Klant dat Klant het gehele bedragvooraf betaalt. Prijzen op de website/ in het Aanbod zijn gebaseerdop 100% vooruitbetaling.

Artikel6.3 Alle genoemde prijzen op de website van EKKSOL zijnexclusief BTW.

Artikel 7. TRANSPORT, LEVERING, LEVERTIJD ENRISICO-OVERGANG

Artikel7.1 Levering van Producten en het verrichten van Werkzaamhedenvindt plaats volgens de in het Aanbod opgenomen (op)levertermijn.

Artikel7.2 De aflevering geschiedt naar één (1) door Koper op tegeven adres. Indien Koper zijn order naar op twee of meer adressenafgeleverd wil hebben, kunnen daarvoor aanvullende verzendkosten inrekening worden gebracht.

Artikel7.3 EKKSOL is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s)in gedeelten na te komen, welke zij per levering kan factureren.

Artikel7.4 De in het Aanbod vermelde (op)levertermijn is niet fataal.De Koper moet EKKSOL bij niet tijdige (op)levering uitdrukkelijkschriftelijk in gebreke stellen voordat verzuim intreedt. EKKSOL isverder niet aansprakelijk voor schade vanwege overschrijding daarvan.Overschrijding van een (op)levertermijn geeft de Koper niet het rechtom de Overeenkomst te ontbinden of de afname van Producten teweigeren. In geval van excessieve overschrijding van een levertijd ofleveringstermijn zullen Partijen met elkaar in overleg treden.

Artikel7.5 Indien Producten niet tijdig door de Koper worden afgenomenof afgehaald, is EKKSOL toch gerechtigd de desbetreffende Productenaan de Koper te factureren onverminderd de werking van artikel 6.2.In dat geval zal EKKSOL naar keuze nakoming door de Koper kunnenvorderen dan wel de overeenkomst kunnen ontbinden, onverminderd hetrecht van EKKSOL om schadevergoeding te vorderen.

Artikel7.6 Adviezen van EKKSOL worden naar beste weten verstrekt. Eenbepaald resultaat wordt echter niet gegarandeerd.

Artikel7.7 EKKSOL is met betrekking tot het Werk bevoegd deleveringstermijn aan te passen indien weers- of werkomstandighedenEKKSOL daartoe noodzaken. Zij is in dat geval niet verplicht aan deKoper schade te vergoeden. De aan de aanpassing van deleveringstermijn voor EKKSOL verbonden extra kosten dienen door deKoper aan EKKSOL te worden vergoed.

Artikel7.8 De plaats waar de werkzaamheden door EKKSOL wordenuitgevoerd dient door de Koper vóór aanvang daarvan nauwkeurigschriftelijk te worden omschreven. Schade door onjuiste informatiekomt voor rekening van de Koper en deze vrijwaart EKKSOL terzakehiervan volledig.

Artikel7.9 Te vervangen, afkomende of verwijderde materialenblijven eigendom van Koper en dienen door Koper te worden afgevoerd/opgeruimd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel7.10 Het risico van verlies of beschadiging van hetProduct gaat op de Koper over zodra hij of een door hem aangewezenderde het Product in bezit heeft gekregen.

Artikel 8. BETALING

Artikel8.1 Facturen van EKKSOL dienen te worden voldaan op de doorEKKSOL aan te geven wijze en in de op de factuur aangegeven valutabinnen de gehanteerde betalingstermijn. Alle kosten in verband metbetaling komen voor rekening van Koper.

Artikel8.2 Ingeval van niet-tijdige betaling van een factuur wordenalle betalingsverplichtingen van Koper terstond opeisbaar.

Artikel8.3 Alle kosten welke door EKKSOL worden gemaakt, of naaroordeel moeten worden gemaakt om tot incasso te geraken van doorKoper uit de overeenkomst(en) verschuldigde bedragen, komen geheelvoor rekening en ten laste van Koper, waaronder begrepen dochuitdrukkelijk daartoe niet beperkt de buitengerechtelijke kostenzoals het honorarium van de raadsman van verkoper, alsmede degerechtelijke kosten. Indien betaling binnen de gehanteerdebetalingstermijn uitblijft is de Koper over het nog openstaandebedrag rente verschuldigd. Deze rente bedraagt het meerdere van 1.2%per maand, doch is gelijk aan de wettelijke rente indien deze meerbedraagt. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van eenmaand gezien als een hele maand. Verder is Koper gehouden de doorEKKSOL ter incasso gemaakte buitengerechtelijke incassokosten tevoldoen. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld opten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 200,=,onverminderd het recht van EKKSOL om te werkelijke kosten tevorderen.

Artikel8.4 Betalingen door of vanwege Koper strekken achtereenvolgenster voldoening van de door Koper verschuldigde buitengerechtelijkeincassokosten, de gerechtelijke kosten, de door haar verschuldigderenten en boeten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaandehoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Koper.

Artikel8.5 Koper kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen debetalingstermijn vermeldt op de factuur.

Artikel 9. ADMINISTRATIEVE WIJZIGINGEN

Artikel9.1 Koper is verplicht EKKSOL direct schriftelijk op de hoogtete stellen van iedere wijziging van zijn persoonlijke gegevens.

Artikel9.2 Indien Koper verzuimt zulks (tijdig) te doen, is EKKSOL nietaansprakelijk voor eventueel door Koper geleden schade, onder meer,doch niet uitsluitend voor schade die Koper heeft geleden doordatProducten die voor hem bestemd zijn naar zijn oude of niet aangepasteadres zijn verzonden.

Artikel 10. GARANTIE/ RECLAME

Artikel10.1 De door EKKSOL geleverde Producten en Werkzaamheden voldoenaan de Overeenkomst en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid enbruikbaarheid.

Artikel10.2 Koper heeft de verplichting bij aflevering te onderzoekenof de geleverde Producten en/of Werkzaamheden aan de Overeenkomstbeantwoorden. Koper dient de EKKSOL zo spoedig mogelijk en in iedergeval binnen 8 dagen na aflevering, althans nadat constateringredelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk gemotiveerd kennis tegegeven van een geconstateerd gebrek.

Artikel10.3 In het geval van eventuele tekortkomingen, dient de Koperdit schriftelijk te melden aan EKKSOL, anders wordt deze niet inbehandeling genomen. Bij het uitblijven van een dergelijke melding(reclame) wordt de Koper geacht de Producten compleet en zonderschade in bezit te hebben genomen. Het ontbreken van een onderdeeldat door een derde (toe)leverancier moet worden geleverd, is geenreden om het Werk of de zaak als niet (juist) (op)geleverd tebeschouwen.

Artikel10.4 Indien binnen de toepasselijke termijn niet of niet op devoorgeschreven wijze is gereclameerd, zal het geleverde geacht wordengeheel aan de Overeenkomst te voldoen en door de Koper te zijnaanvaard.

Artikel10.5 Het indienen van een reclame ontslaat de Koper nimmer vanzijn betalingsverplichtingen tegenover EKKSOL. Een eventueleretourzending dient franco te geschieden en wordt enkel door EKKSOLgeaccepteerd, nadat zij hiervoor voorafgaande schriftelijketoestemming aan Koper heeft gegeven.

Artikel10.6 Verleende garantie vervalt indien Koper zelf wijzigingen inof reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten, of hetanders gebruikt dan normaal of overeengekomen.

Artikel10.7 Verleende garantie vervalt eveneens indien een gebrek aanhet geleverde is ontstaan door omstandigheden waar EKKSOL geeninvloed op uit kan oefenen.

Artikel10.8 EKKSOL verwijst voor wat betreft de Producten waarop zijgarantie biedt en de duur van de garantie, naar degarantievoorwaarden op de website.

Artikel10.9 Gebreken aan Producten die onder de garantie vallen, wordenhersteld, aangevuld ofwel door nieuwe levering vervangen, indien degebreken naar het oordeel van EKKSOL aan haar te wijten zijn.Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledigeschadevergoeding.

Artikel10.10 Garantiewerk wordt, naar keuze van EKKSOL uitgevoerdbinnen haar bedrijf, dan wel bij de Koper. De tijdstippen van degarantiewerkzaamheden zullen door EKKSOL worden vastgesteld, dit inoverleg met de Koper.

Artikel10.11 Alle garantieaanspraken vervallen indien de Koper zelfwijzigingen aan het geleverde heeft aangebracht, het geleverde nietnauwkeurig is gebruikt volgens de voorschriften of op andere wijzeonoordeelkundig is gebruikt, indien het geleverde is gebruikt voorandere doeleinden dan waarvoor het is bestemd.

Artikel10.12 Niet-nakoming door de Koper van een of meer van diensverplichtingen, gedeelten daarvan daar- onder begrepen, ontheftEKKSOL van haar garantieverplichting.

Artikel 11. ONDERHOUD/ REPARATIE

Artikel11.1 Als (deel van de) Overeenkomst kan EKKSOL reparatie en/ofonderhoud van de geleverde goederen/ het Werk verzorgen. Reparatie enonderhoudswerk zullen naar beste kunnen worden uitgevoerd.

Artikel11.2 De door EKKSOL te repareren goederen/ Werken dienen opkosten van de Koper te worden verzonden c.q. geretourneerd onder dezeVoorwaarden. Deze goederen vallen dan echter altijd onder het risicovan de Koper. Terzake hiervan zal Koper EKKSOL volledig vrijwaren.

Artikel11.3 EKKSOL is te allen tijde gerechtigd van reparatie en/ofonderhoud af te zien indien dit naar haar oordeel zinloos of buitenproportioneel is.

Artikel11.4 In geval vanreparatie/onderhoud staat de EKKSOLer op geen enkele wijze voor in, en is daarvoor op geen enkele wijzeaansprakelijk, dat de betreffende goederen alsdan wederom in goedestaat zullen verkeren.

Artikel 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel12.1 De eigendom van door de EKKSOL geleverde Producten gaat bijaflevering aan de Koper over, onder de opschortende voorwaarde vanvolledige betaling van alle openstaande vorderingen die EKKSOL opKoper heeft.

Artikel12.2 Zolang de eigendom van enig Product ingevolge artikel 12.1aan EKKSOL toekomt, is Koper gehouden dit Product te gebruiken op eenwijze die het eigendomsrecht van EKKSOL respecteert en instant houdt.

Artikel12.3 Indien Koper in verzuim is ten aanzien van de prestatieszoals in artikel 12.1 bedoeld, is EKKSOL gerechtigd de Producten, dieaan haar toebehoren, zelf terug te (doen) halen van de plaats waarzij zich bevinden. Koper machtigt EKKSOL reeds nu onherroepelijk omdaartoe de bij of voor Koper in gebruik zijnde ruimten te betreden.Alle kosten verbonden aan het terughalen van de zaken komen voorrekening van Koper. EKKSOL is niet verplicht het reeds betaalde aanKoper terug te betalen.

Artikel 13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN ENKNOW-HOW

Artikel13.1 Koper verklaart en garandeert jegens EKKSOL dat de doorKoper bestelde en door EKKSOL te leveren Producten geen inbreuk makenof zullen maken op enig octrooirecht, auteursrecht, handels- ofdienstmerk, geregistreerd model of andere, daaraan gelijk te stellen,rechten.

Artikel13.2 Koper is aansprakelijk voor, en stelt EKKSOL volledig enonverwijld schadeloos tegen, de kosten, schaden, verliezen envorderingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de kosten vanrechtsbijstand) die EKKSOL maakt of lijdt als gevolg van een(vermeende) inbreuk op de in artikel 13.1 genoemde rechten ofniet-nakoming van de garanties in dit artikel.

Artikel13.3 Koper vrijwaart EKKSOL voor aanspraken van derden, gegrondop een (vermeende) inbreuk van enig in artikel 13.1 genoemd recht.

Artikel13.4 Alle documentatie, verkoopfolders, afbeeldingen, tekeningenetc. die door EKKSOL aan Koper worden verstrekt blijven eigendom vanEKKSOL.

Artikel13.5 Koper is niet gerechtigd de in artikel 13.1 genoemde zakenaan te wenden anders dan ten behoeve van het gebruik waarvoor zijzijn verstrekt.

Artikel13.6 Koper is niet gerechtigd de in artikel 13.1 bedoelde zakenof de daarin besloten of op andere wijze aan haar bekend gewordengegevens aan derden te openbaren, tenzij EKKSOL uitdrukkelijkschriftelijke toestemming hiervoor geeft.

Artikel 14. OVERMACHT

Artikel14.1 Indien EKKSOL door overmacht is verhinderd enigeverplichting naar de Koper na te komen, en de overmacht situatielanger dan 3 maanden voortduurt, kunnen Partijen een regeling treffenover de ontbinding van de Overeenkomst. Totdat voornoemde 3 maandenzijn verstreken, is EKKSOL bevoegd haar verplichtingen op te schortenzonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel14.2 Als ”overmacht” wordt beschouwd: iedere omstandigheid,oorzaak of gebeurtenis, waar ook plaatsvindend, optredend of zichvoordoende, die de correcte, volledige en tijdige nakoming van enigeverplichting van EKKSOL tijdelijk of blijvend verhindert, onmogelijkmaakt of onredelijk bezwaarlijk maakt en welke omstandigheid, oorzaakof gebeurtenis EKKSOL redelijkerwijs niet kan voorkomen of welkegeheel of ten dele buiten de invloedssfeer van EKKSOL ligt of waaropzij geen invloed kan uitoefenen. Als overmacht opleverendeomstandigheid worden in elk geval onder meer beschouwd: brand,ontploffing, blikseminslag, ijsgang, laag water, hoog water,vloedgolf, springtij, overstroming, aardbeving, natuurrampen; storm,tornado, cycloon, sneeuw, vorst en andere weersomstandigheden;staking, werkonderbreking, bovenmatig (ziekte)verzuim van personeel,arbeidsonrust, uitsluiting, boycot; oorlog (al dan niet als zodanigverklaard), mobilisatie, beleg, belegering, blokkade, molest; rellen,revolutie, maatschappelijke onrust; overheidsmaatregelen en/ofvoorschriften die de nakoming van verbintenissen verhinderen ofvertragen; gebrek aan transportmiddelen; onbegaanbaarheid ofonbruikbaarheid van enige in aanmerking komende transportroute ofwijze van transport; storing of onderbreking in de verstrekking,levering of beschikbaarheid van energie; storing of onderbreking inof van het functioneren van enig nutsbedrijf; storing in ofonderbreking of beëindiging van leverantie van grondstoffen,halffabricaten en/of eindproducten; niet-nakoming van enigeverbintenis door een schuldenaar of contractspartner van EKKSOL(niet-nakoming van enige verplichting van een of meer derden totlevering daaronder mede begrepen); technische storingen en/ofmankementen, vertraging, storing of onderbreking in of van reparatievan apparatuur; ernstige ziektes, en ziektes met een epidemischkarakter. Als ”overmacht” worden tevens beschouwd de gevolgen vanenige omstandigheid als hiervoor bedoeld.

Artikel14.3 Indien EKKSOL ten gevolge van overmacht is verhinderd haarverplichtingen ten aanzien van een of enkele Kopers na te komen, maarniet de verplichtingen ten aanzien van alle Kopers, is zij gerechtigdte besluiten welke van de verplichtingen en tegenover welke Koperszij zal nakomen, alsmede de volgorde waarin dit zal gebeuren.

Artikel14.4 EKKSOL is gerechtigd betaling te vorderen ter zake van alhetgeen door haar ter uitvoering van de Overeenkomst is gepresteerdvoordat de overmacht opleverende omstandigheid is gebleken.

Artikel 15. MATEN, GEWICHTEN EN VERDERE GEGEVENS

Artikel15.1 Geringe gewichtafwijkingen en/of andere geringe afwijkingenzijn toegestaan en geven de Koper geen recht tot weigering vanafname/goedkeuring van het geleverde. Dit betekent dat EKKSOL in datgeval wordt geacht de Overeenkomst juist te zijn nagekomen.

Artikel15.2 De handelsgebruiken bepalen of sprake is van geringeafwijkingen.

Artikel 16. MEER-/ MINDERWERK

EKKSOLis gerechtigd meerwerk uit te voeren en door te berekenen, indien dekosten van het meerwerk niet meer bedragen dan 10% van het in deOvereenkomst genoemde totaalbedrag inclusief BTW. Bij meerwerk ofminderwerk dat meer afwijkt, zullen Partijen met elkaar overleggenover de uitvoering van de Overeenkomst. Indien dit tot ontbinding vande Overeenkomst leidt, is EKKSOL gerechtigd de tot dan toe gemaaktekosten en geleverde Producten van de Koper te vorderen.

Artikel 17. AANSPRAKELIJKHEID

Artikel17.1 EKKSOL is alleen aansprakelijk voor de directe schade dieaan haar opzet of grove schuld te wijten is, of waarvoor zij op grondvan dwingend recht aansprakelijk is.

Artikel17.2 EKKSOL is niet aansprakelijk voor schade die het(in)directe gevolg is van onoordeelkundig gebruik van het Product ofgebruik op een andere wijze dan waarvoor het Product geschikt is ofmocht worden geacht.

Artikel17.3 Indien EKKSOL ingevolge dit artikel aansprakelijk is, ishaar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor haarbedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het specifieke geval dekkingverleent, althans -indien de verzekering niet tot uitkering overgaatof geen dekking verleent- tot het voor het betreffende geleverdeProduct en/of de verrichte Werkzaamheden gefactureerdenetto-factuurbedrag.

Artikel17.4 Opdrachtgever draagt zorgt voor alle vergunningen die hijnodig heeft voor het gebruik van de door hem bestelde Producten.EKKSOL is hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel17.5 Indien EKKSOL bij de installatie van Producten behulpzaamis, zonder dat dit uitdrukkelijk in de Overeenkomst is vermeld, vindtdit steeds geheel plaats voor risico van de Koper.

Artikel17.6 Alle vorderingen met betrekking tot aansprakelijkheid vanEKKSOL vervallen na verloop van 1 jaar nadat de schade zich heeftgemanifesteerd of is ontdekt dan wel redelijkerwijs had kunnen wordenontdekt en in elk geval na verloop van 1 jaar na de levering.

Artikel 18. BEËINDIGING OF ONTBINDINGOVEREENKOMST

Artikel18.1 In geval van verzuim van de Koper is EKKSOL gerechtigd deOvereenkomst zonder rechterlijke tussen- komst te ontbindenonverminderd het recht van EKKSOL tot het vorderen vanschadevergoeding, alsook om nakoming te vorderen. Deze Voorwaardenblijven van kracht totdat de wederzijdse rechten en plichten zijnnagekomen.

Artikel18.2 EKKSOL zal de Overeenkomst met de Koper direct schriftelijkzonder rechterlijke tussenkomst kunnen ontbinden indien Koper of haarbedrijf:

 • Niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor haar uit de Overeenkomst voortvloeit, voldoet;
 • In staat van faillissement verklaard wordt, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, of (voorlopige) surséance van betaling verleend wordt of beslag op (een deel van) het vermogen wordt gelegd;
 • Wordt stilgelegd of geliquideerd, overlijdt, krachtens rechtelijk vonnis onbekwaam is geworden of Koper onder bewind/ curatele worden gesteld;

Artikel18.3 Indien een overeenkomst wordt ontbonden zullen de bedragen,die de Koper op het ogenblik van ontbinding aan EKKSOL verschuldigdis, verschuldigd blijven en zal de Koper ten aanzien van dezebedragen de rente en kosten verschuldigd zijn, onverminderd het rechtvan EKKSOL tot het vorderen van schadevergoeding. Daarnaast heeftEKKSOL het recht reeds onder de Overeenkomst geleverde Productenterug te vorderen en tot zich te nemen. Koper garandeert EKKSOLongehinderde en directe toegang tot de reeds geleverde Producten.

Artikel 19. DIVERSEN

Artikel19.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen EKKSOL en Koper isNederlands recht van toepassing.

Artikel19.2 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegderechter te Zwolle. EKKSOL mag echter beslag laten leggen en anderevoorlopige maatregelen nemen in andere plaatsen.

Artikel19.3 Ingeval enige bepaling van deze Voorwaarden geheel of tendele niet geldig mocht zijn, dan zal dit geen enkel gevolg hebbenvoor de geldigheid van overige bepalingen van deze Voorwaarden.

Artikel19.4 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk door Partijenworden afgeweken. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaardenwordt uitgesloten.

Artikel19.5 De Nederlandse tekst van deze algemene verkoop- enleveringsvoorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan. In hetgeval van een interpretatie- verschil tussen de verschillendetaalversies, geldt dat de Nederlandse tekst steeds bindend is.


Download deze Algemene Voorwaarden